Циљ пројекта

Циљ пројекта је развој нових одрживих и економски исплативих међуспратних конструкција од унакрсно-ламелираног дрвета (CLT) средњих и великих распона, отпорних на вибрације. Како би се остварио циљ пројекта, дефинисани су задаци истраживања:

optimize
Оптимизација CLT међуспратних конструкција кроз развој нових хибридних типова међуспратних конструкција,
enhance
Унапређење постојећег и развој нових знања у области вибрација CLT међуспратних конструкција кроз квантификацију њиховог динамичког одговора,
provide
Прикупљање резултата о понашању CLT међуспратних конструкција великих распона услед вибрација изазваних људским активностима и верификација и калибрација нумеричких модела кроз обимна експериментална испитивања,
develope
Развој тзв. ,,метамодела'' заснованог на пробабилистичком приступу за анализу непоузданости динамичког одговора CLT међуспратних конструкција услед вибрација изазваних људским активностима,
boost
Унапређење знања и свести о примени CLT-а као еколошки прихватљивог и одрживог материјала међу свим релевантним субјектима у Србији и на Балкану.

Радни пакети

Администрација и управљање пројектом

 • Координација пројекта
 • Административно, правно и финансијско управљање пројектом


Нове технике ојачања CLT-a

 • Процена механичких својстава дрвета
 • Израда и статичка испитивања класичних CLT узорака и CLT45 узорака
 • Израда и статичка испитивања хибридних CLT-FRP узорака
 • Израда и статичка испитивања хибридних узорака, добијених спрезањем CLT45 са бетоном


Нумеричке симулације и метамоделирање

 • Надоградња постојећих нумеричких алата
 • Развој нумеричког алата за анализу динамичког одговора
 • Нумеричке симулације
 • Развој метамодела и калибрација


Динамичка експериментална испитивања

 • Одређивање модалних карактеристика CLT међуспратних конструкција
 • Одређивање динамичког одговора CLT међуспратних конструкција услед динамичке побуде изазване људским активностима
 • Динамичка испитивања међуспратних конструкција у оквиру изграђених CLT објеката


Дисеминација, комуникација и експлоатација

 • Стратегија комуникације, управљање веб сајтом пројекта и друштвеним мрежама
 • Дизајн и израда штампаних промотивних и едукативних материјала
 • Радионице и организација догађаја
 • Одржива експлоатација резултата пројекта

Почетак пројекта: 17.01.2022.

Крај пројекта: 17.01.2025.

Укупан буџет: 275 000 €